Verhuurvoorwaarden

Algemene (verhuur)voorwaarden Off-Road Verhuur

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: de verhuurder van de in lid 2 van dit artikel bedoelde zaken; Off-Road Verhuur,
gevestigd te Emmeloord aan de Randweg 25 C (8304 AS);
Huurder: de wederpartij van Verhuurder, die de in lid 2 van dit artikel bedoelde zaken van
Verhuurder huurt.
1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘goederen’, wordt daaronder verstaan de door Verhuurder te verhuren zaken.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder deze algemene voorwaarden van toepassing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot het verhuren van vervoersoplossingen op diverse terreinen.
2.2 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor nadere dan wel aanvullende
overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder, waarbij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
2.3 Algemene voorwaarden van Huurder zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige(verhuur)voorwaarden
op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder en Huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen gedaan door Verhuurder, in welke vorm dan ook, zijn voor Verhuurder
vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
3.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de door Huurder verstrekte opdracht door
Verhuurder schriftelijk is bevestigd of door aanvaarding door Huurder van een aanbod van
Verhuurder. Partijen zijn evenwel gerechtigd de totstandkoming van een overeenkomst ook op andere wijze te bewijzen.

Artikel 4: Aard en omvang van de overeenkomst
4.1 Voor de aard en omvang van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging, en bij gebreke
daarvan de aanbieding van Verhuurder bindend. Als ook een aanbieding ontbreekt, zijn partijen vrij de aard en omvang van de overeenkomst op andere wijze te bewijzen.
4.2 De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen die uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.
4.3 Aan enige afwijking van of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst zoals
omschreven in de opdrachtbevestiging, en bij gebreke daarvan van de aanbieding van
Verhuurder, dan wel zoals deze anderszins aanvankelijk is overeengekomen, is Verhuurder niet gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen, dan wel Verhuurder van diens aanvaarding van een dergelijke afwijking of aanvulling blijk geeft door naar Huurder toe daadwerkelijk een begin van uitvoering van die wijziging of aanvulling te maken.
4.4 Indien een afwijking of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel is overeengekomen, is Verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de overeengekomen wijzigingen. Indien een dergelijke aanvulling of afwijking leidt tot een langere levertijd, is Verhuurder in geen geval aansprakelijk voor boetes en/of schade wegens termijnoverschrijding.

Artikel 5: Huurperiode
5.1 De huurperiode vangt aan op het tijdstip zoals tussen partijen in de overeenkomst is
overeengekomen. Indien is overeengekomen dat Huurder het gehuurde op een overeengekomen locatie komt ophalen, dan vangt de huurperiode aan op het tijdstip waarop het gehuurde door Verhuurder aan Huurder wordt overhandigd. Indien is overeengekomen dat Verhuurder de aflevering van het gehuurde op locatie verzorgt, dan vangt de huurperiode aan op het tijdstip waarop Verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie aan Huurder ter beschikking heeft gesteld.
5.2 De huurperiode eindigt
- indien is overeengekomen dat Huurder het gehuurde op een overeengekomen locatie
retourneert: op het tijdstip waarop het gehuurde daadwerkelijk door Huurder aan Verhuurder is overhandigd;
- indien is overeengekomen dat Verhuurder het ophalen van het gehuurde verzorgt: na
schriftelijke afmelding van het gehuurde door de Huurder, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd;
- bij verstrijken van een overeengekomen termijn voor teruggave die schriftelijk door Verhuurder aan Huurder wordt gesteld: op de laatste dag van de betreffende termijn om 17.00 uur.
5.3 Indien de huurperiode eindigt op de wijze als genoemd in lid 2 van dit artikel tweede en
derde bullet dan zal Huurder er zorg voor dragen dat het gehuurde tot het moment van ophalen door Verhuurder met de nodige zorgvuldigheid wordt opgeslagen c.q. bewaard. Huurder is verplicht ook dan preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen van het gehuurde. Ook is het Huurder dan niet toegestaan om het gehuurde nog te (laten) gebruiken.
5.4 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken binnen één en dezelfde overeenkomst, dan kan er ook per zaak worden afgemeld. De hiermee gemoeide aan- en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van Huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één van de in artikel 5.2 omschreven manieren.
5.5 De schriftelijke afmelding dient de volgende gegevens te bevatten:
• gegevens Huurder
• omschrijving op te halen zaken
• gewenste einddatum
• ophaallocatie
• naam en telefoonnummer contactpersoon op de ophaallocatie
5.6 De huurperiode mag, tot aan de schriftelijke afmelding, zowel schriftelijk als telefonisch door Huurder worden verlengd.

Artikel 6: Aflevering en risico
6.1 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts levertijden bij benadering en binden de
Verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opgegeven leveringstermijn
nimmer te beschouwen als fatale termijn.
6.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is Huurder gerechtigd om Verhuurder per
aangetekend schrijven een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder
geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekend schrijven door Verhuurder.
6.3 Slechts na overschrijding van de fatale termijn is Huurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Verhuurder is daarbij in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
6.4 Verhuurder is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met Huurder overlegd worden. In geval van levering in gedeelten is Verhuurder bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
6.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op Huurder:
- bij levering af bedrijf van Verhuurder: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
- bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn uitgeladen.
6.6 Het bezorgen van de verhuurde zaken door Verhuurder wordt op de tussen partijen
overeengekomen dag gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur, waarbij een exact tijdstip niet kan worden ingepland.
6.7 Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is behoudt Verhuurder zich het recht voor om het gehuurde mee terug te nemen. Huurder is in dat geval de transportkosten verschuldigd.

Artikel 7: Vervoer
7.1 Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en/of laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor Huurder die de zaken door Verhuurder aangeleverd krijgt, maar zelf voor het lossen/laden zorg draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan.
7.2 Indien op verzoek van Huurder bij het laden/lossen, aan– of afkoppelen gebruik wordt
gemaakt van de diensten van werknemers van Verhuurder, geschiedt dit geheel voor risico van Huurder.
7.3 Behoudens schriftelijk anders is overeengekomen dient Huurder, indien is overeengekomen dat de zaken door Verhuurder bij Huurder afgeleverd en/of opgehaald zullen worden,behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien Huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor eventueel ontstane kosten voor rekening van Huurder.

Artikel 8: (Huur)prijzen
8.1 Iedere tussen Verhuurder en Huurder tot stand gekomen huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijdsduur en tegen de huursom zoals in de huurovereenkomst is bepaald.
8.2 Tenzij anders vermeld betreft de huurprijs de kale huur en is zij exclusief BTW, onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging van het gehuurde en verzekeringspremie.
8.3 Indien Huurder wenst dat Verhuurder het gehuurde aflevert en/of ophaalt op een door
Huurder bepaalde locatie, is Huurder een nader tussen partijen overeen te komen vergoeding
verschuldigd per gereden kilometer, te rekenen vanaf het in de huurovereenkomst vermelde
adres van Verhuurder.
8.4 Huurder is verplicht het gehuurde aan het einde van de huurtermijn schoon en met volle tank bij Verhuurder af te leveren. Wordt het gehuurde niet schoon afgeleverd, dan is Huurder aan Verhuurder een vergoeding van € 30,-- verschuldigd. Wordt het gehuurde niet met volle tank bij Verhuurder afgeleverd, dan is Huurder aan Verhuurder een nader te bepalen vergoeding verschuldigd met inachtneming van de op dat moment geldende brandstofprijzen.

Artikel 9: Verplichtingen Huurder
9.1 Huurder en diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of
onder verantwoordelijkheid van Huurder het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de bij de gehuurde aanwezige gebruikersinstructies en/of handleidingen en volgens deze te
handelen. Huurder staat er voor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de ter zake (wettelijk) verplichte diploma’s,
certificaten, rijbewijzen, etcetera.
9.2 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Verhuurder wordt geretourneerd of afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 10.4 zich voordoet, wordt na constatering hiervan door Verhuurder, aan Huurder op de wijze als omschreven in artikel 5.2 (derde bullet) de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 5.2 (derde bullet), dan wel artikel 10.3. Indien Huurder het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd of geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Huurder in dit geval tevens de dagwaarde van de niet-geretourneerde zaak aan Verhuurder verschuldigd.
9.3 Huurder dient het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip aan Verhuurder te
retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de
huurtermijn. Huurder dient de zaken gereinigd en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Extra arbeidstijd wegens het onvoldoende reinigen wordt bij Huurder in rekening gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.4.
9.4 Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en (verkeers)boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde door hem of derden, te zullen betalen.
9.5 Indien van toepassing dient Huurder er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
9.6 Huurder verplicht zich ertoe Verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Verhuurder hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder, op straffe van verval van verzekeringsdekking in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling.
9.7 Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen van het gehuurde.
9.8 Huurder is verplicht het dagelijkse onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de
vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Verhuurder en zijn de kosten hiervan voor rekening van Huurder. Het door de Huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen is Huurder, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Verhuurder aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Verhuurder verschuldigd. Huurder blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Verhuurder plaatsvindt.
9.9 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Huurder. Huurder vrijwaart
Verhuurder en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van
iedere aansprakelijkheid.

Artikel 10: Schade en verlies
10.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin Huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Verhuurder te worden gemeld.
10.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Verhuurder te melden en van de diefstal aangifte te doen. Ook is Huurder
verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Verhuurder te overleggen.
10.3 In afwijking van het in artikel 5.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak betreft, in dit geval de datum waarop de zaak (vermoedelijk) is ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken binnen dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op een manier zoals in artikel 5.2 omschreven.
10.4 Indien Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan
Verhuurder te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
10.5 Bij diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde verplicht Huurder zich de schade aan Verhuurder te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht Huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan en/of diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Verhuurder geleden schade zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving.
10.6 Voor vermiste zaken, waarvoor door Verhuurder reeds de dagwaarde aan Huurder is
doorbelast en die later alsnog door Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is Huurder de
huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Verhuurder in mindering
gebracht op de aan Huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
10.7 De door of namens Verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van
schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt voor rekening van Huurder.
Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van Huurder
wordt uitgevoerd, door een door Verhuurder aangewezen erkend expertisebureau, indien dit
door Verhuurder wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Verhuurder zelf.
10.8 Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
10.9 Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten een
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van Huurder, die
Verhuurder vrijwaart, komt evenwel:
- schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt
vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
- per schadegeval een bedrag ad € 2.500,-- eigen risico en € 4.000,-- in geval van diefstal, verlies of total loss;
- schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade;
- boetes, bekeuringen en/of kosten voor Verhuurder, die voortvloeien uit het door Huurder (of
diens personeel/hulppersonen/andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de
openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;
- schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van Verhuurder. Tevens is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 De aansprakelijkheid van Verhuurder kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange
termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat
specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
11.3 Huurder zal Verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde zaak.
11.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 12: Reclame/controle van het gehuurde
12.1 Huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk
waarneembare gebreken en de afleverbon voor goede ontvangst tekenen. Daarbij zal Huurder alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
12.2 Klachten van Huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 van dit artikel genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door
Huurder binnen 24 uur na levering, schriftelijk aan Verhuurder gemeld te worden.
12.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet ontdekt
hadden behoren te worden, moeten door Huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan
Verhuurder ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 van dit artikel vermeld.
12.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 11.1, dient Huurder dit binnen 48 uur na het
ontstaan ervan aan Verhuurder te melden op dezelfde wijze als in lid 2 van dit artikel vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan
Verhuurder de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra)expertise te
laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Verhuurder.
12.5 Ieder vorderingsrecht van Huurder jegens Verhuurder, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 11.1, vervalt indien:
a. de schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Verhuurder ter kennis zijn gebracht;
b. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan Verhuurder verleent terzake een onderzoek
naar de gegrondheid van de klachten;
c. Huurder de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
onderhouden of indien hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder voor de zaken ongeschikte omstandigheden;
d. Huurder zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verhuurder aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
e. de zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in lid 2 van dit artikel in gebruik wordt
genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 van dit artikel het gebruik van de zaak
wordt voortgezet.
f. aan Verhuurder geen mogelijkheid tot (contra)expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 13: Reserveren en annuleren
13.1 Huurder kan voor verhuur bestemde zaken bij Verhuurder reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en
waartegen de zaken voor Huurder beschikbaar dienen te zijn in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien Huurder de gereserveerde zaken niet op het
overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is Huurder gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
13.2 Onverminderd het voorgaande kan Huurder de reservering vóór het tijdstip van de
terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak schriftelijk annuleren. Huurder zal dan aan Verhuurder de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:
- 70% van het huurbedrag bij annulering vóór of op de 10e dag voor het tijdstip waarop de zaken aan de Huurder ter beschikking zouden worden gesteld;
- 80% van het huurbedrag bij annulering na de 10e dag voor het tijdstip waarop de zaken aan de Huurder ter beschikking zouden worden gesteld.

Artikel 14: Betaling
14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient het totaalbedrag dat Huurder op basis van de tot stand gekomen overeenkomst aan Verhuurder verschuldigd is binnen 14 dagen na
factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening.
14.2 Indien Huurder zijn betalingsverplichting niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde
termijn nakomt, verkeert hij van rechtswege in verzuim. Verhuurder kan dan de
huurovereenkomst buitengerechtelijk beëindigen en het gehuurde terstond terughalen. Alle
hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Verhuurder geleden schade komen voor
rekening van Huurder.
14.3 Indien Huurder niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder zonder enige ingebrekestelling het recht op de wettelijke (handels)rente
evenals de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een en ander zoals bepaald in artikel 15.

Artikel 15: Buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten
Alle door Verhuurder in verband met de invordering van vorderingen op Huurder te maken
buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten komen voor rekening van Huurder, waarbij de
buitengerechtelijke kosten worden berekend naar rato van de te vorderen hoofdsom dan wel naar rato van de waarde van de anderszins van Huurder te vorderen prestatie, op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 150,-- zullen bedragen, alsmede met dien verstande dat Verhuurder te allen tijde gerechtigd is de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te vorderen, voor zover deze meer bedragen dan het op navolgende wijze berekende bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom, dan wel over de waarde van de anderszins van Huurder te vorderen prestatie, en wel als volgt:
over de eerste € 2.500,-- 15%
over het meerdere tot € 5.000,-- 10%
over het meerdere tot € 10.000,-- 5%
over het meerdere tot € 200.000,-- 1%
over het meerdere 0,5%

Artikel 16: Overmacht
16.1 Indien Verhuurder wegens overmacht enige verplichting jegens Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden.
16.2 Verhuurder is niet tot enige schadevergoeding jegens Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
16.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van
Verhuurder die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verhuurder gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 17: Opschorting en ontbinding
17.1 Verhuurder is gerechtigd indien Huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een
van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of Huurder aan zijn verplichtingen uit voornoemde overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie van Huurder, gehele of gedeeltelijke overdracht, dan wel (stille)
verpanding van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of
bedrijfsvorderingen, dan wel beslag ten laste van Huurder, hetzij zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van Verhuurder op
vergoeding van de door haar geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
17.2 In geval van ontbinding, zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld, wordt de aan Verhuurder
verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is betaald en van de door Verhuurder nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
17.3 Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die
Verhuurder op dat moment op Huurder heeft terstond volledig opeisbaar zijn.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud
18.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien Huurder zich opzettelijk het gehuurde toeëigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij Huurder blijft.
18.2 Huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet gerechtigd de
gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te
bezwaren.
18.3 Huurder zal Verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in
beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaak. Indien Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal Huurder aan Verhuurder op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
18.4 Bij beslag op de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van
Huurder, zal Huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk
op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Verhuurder.
18.5 Indien er goede grond bestaat dat Huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is
Huurder verplicht op het eerste verzoek van Verhuurder terstond genoegzame en in de door
Verhuurder gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang Huurder daaraan niet heeft voldaan, is Verhuurder gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
18.6 Indien Huurder aan het verzoek, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, zijn alle vorderingen van Verhuurder op Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Verhuurder het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van Huurder en deze te betreden teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Verhuurder geleden schade komen voor rekening van Huurder.
18.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Huurder per overeenkomst een
waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de
opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien Huurder verlenging van de
overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen. De waarborgsom wordt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst door Huurder aan Verhuurder voldaan.
18.8 Indien Huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Verhuurder de overeenkomst
eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding.
18.9 De waarborgsom mag door Huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of
verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft Verhuurder echter het recht om door Huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat Huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19: Persoonsgegevens/privacy
19.1 Verhuurder verwerkt de persoonsgegevens van Huurder in overeenstemming met de door Verhuurder opgestelde privacyverklaring zoals deze te vinden is op haar website
https://www.offroadverhuur.nl/.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden
beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank binnen wiens arrondissement Verhuurder is gevestigd, onverminderd het recht van Verhuurder om Huurder voor de volgens de gewone regels van het recht bevoegde rechter te dagen. Vraag offerte aan
Contact Randweg 25 C
8304 AS Emmeloord
Tel. +31 85 071 10 09


info@offroadverhuur.nl
Nieuws
Electrische uitbreiding Sinds enige tijd hebben, wij Naast electro golfwag …
Primeur voor Off-Road Verhuur In 2013 werd tijdens de GroenTechniek Holland de g …
Veiligheid gaat voorop Om bij te dragen aan de veiligheid van uw deelneme …